Sprawdzian szóstoklasisty – język angielski

Dnia 05.04. 2016 r. uczniowie klasy szóstej przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty, w tym do sprawdzianu kompetencji z języka obcego.

Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań każdy uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Zadania sprawdzały, w jakim stopniu szóstoklasiści opanowali umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych:

•             rozumienie wypowiedzi, w tym:

–              rozumienie ze słuchu – 4 zadania

–              rozumienie tekstów pisanych – 3 zadania

•             reagowanie na wypowiedzi  – 2 zadania

•             znajomość środków językowych – 2 zadania.

Średni wynik punktowy populacji wyniósł 28,4 punktów, co stanowi 71%. Natomiast średni wynik punktowy uczniów naszej szkoły wyniósł 33,6 punktów, co stanowi 84% i kwalifikuje naszą szkołę do stanina ósmego (83% – 89%) w 9-cio stopniowej skali staninowej. Trzech uczniów uzyskało maksymalną liczbę punktów, a prawie 55% klasy uzyskało wynik mieszczący się w przedziale 90-99%.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Skip to content