Projekty

Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/24 włączyła się w realizacje 2 projektów.  Pierwszym z projektów to: „Uczeń – obywatel 2023”. Natomiast drugim z projektów: „# ogarniam żucie”.

Projekt Uczeń – Obywatel 2023

Nasz Samorząd Uczniowski kolejny raz angażuje się w prestiżowy projekt Uczeń Obywatel. Celem jest zapoznanie się z historią, strukturą i funkcjonowaniem samorządu krakowskiego. 27 listopada uczestniczyliśmy wraz z koleżankami i kolegami z innych krakowskich Samorządów Uczniowskich w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta Krakowa. Podczas spotkania omówiliśmy historię samorządu krakowskiego oraz budynku, w którym się on znajduje. Zasiadaliśmy jak prawdziwi radni w sali, gdzie odbywają się spotkania Rady Miasta. Poznaliśmy również ciekawostki i tajemnice sali obrad.

# ogarniam życie

 

#ogarniam życie – to kolejny projekt, w którego realizację zaangażowali się uczniowie z naszej szkoły. Dziś w Domu Harcerza, odbyło się spotkanie szkoleniowe trzy osobowych Zespołów Koordynacyjnych. To był bardzo inspirujący dzień.


Future4me

 

W naszej szkole od kilku lat realizujemy program dodatkowych lekcji języka angielskiego Future4me. W ramach tego programu wszyscy uczniowie klas I- VIII uczestniczą w 5 godzinach języka angielskiego w tygodniu. ( 3 godz. tzw. podstawy programowej i 2 godziny dodatkowe przyznane przez Wydział Edukacji UMK).
Dodatkowe zajęcia mają charakter przede wszystkim konwersatoryjny z naciskiem na poznawanie historii, literatury, kultury, sztuki i geografii innych krajów z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów, rozszerzenie zasobu słownictwa i znajomości struktur gramatycznych, podniesienie sprawności w zakresie prawidłowej wymowy i rozumienia ze słuchu, rozwijanie umiejętności samodzielnego czytania dłuższych tekstów w języku angielskim.
Przykładowe działania realizowane w ramach projektu: organizacja dni kultury krajów anglojęzycznych w szkole; praca metodą projektów; autoprezentacja własnych prac projektowych, dyskusje na temat obejrzanych filmów i innych materiałów źródłowych.

Planowane Działania:

 • Organizacja Europejskiego Dnia Języków
 • Współpraca ze szkołami partnerskimi w ramach projektu e-Twinning;
 • Lekcje kulturowe dot. kultury krajów anglojęzycznych,
 • Praca metodą projektów z wykorzystaniem narzędzi TIK;
 • Praca metodą dramy – odgrywanie scenek, recytowanie wierszy;
 • Praca metodą piosenki – organizacja konkursu “Mam talent-Śpiewam w Języku Angielskim”;
 • Działania innowacyjne w ramach programu „Mindfulness in the English Classroom”
 • Organizacja Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną w Języku Angielskim;
 • Organizacja dyskusji na temat oglądanych filmów, słuchanych piosenek,zainteresowań,
 • Organizacja Szkolnego Konkursu Czytelniczego w Języku Angielskim
 • Organizacja Szkolnej Debaty Oksfordzkiej.


Laboratoria Przyszłości

 

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Skip to content