Klasy-czwarte-robia-maski-karnawalowe-20

„Efektywne doradztwo edukacyjno- zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Rodzice, uczniowie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej:wybór dalszej ścieżki kariery zawodowej to ważny moment w życiu ucznia.  Realizowalizujemy projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

W szkole został powołany Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPINKA. Projekt ten ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne i podstawowe z terenu województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Działania w ramach projektu:

    – Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.

    – Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Uczniowie będą uczestniczyć w:

– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego

– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

– w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2019)

– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym. 

Rekrutacja do projektu trwa przez cały rok szkolny.

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa

edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/achInformacji

i Karieryw ramach projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12. 2021 roku.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach
  z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
 4. W Szkole Podstawowej Nr 10 w Krakowie zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie ze „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”.

§ 2

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 2. Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
 3. Partnerze projektu – należy przez to rozumieć powiat/gminę…**
 4. Szkole/szkołach– należy przez to rozumieć szkołę … **
 5. SPInKa–Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
 6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
  w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
 7. Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego –należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych – IPD.
 8. Zajęciach –należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne
  z doradztwa zawodowego.

§ 3

Zakres wsparcia

 1. Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
 2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
 3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krakowie i Gimnazjum Nr 6
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest  Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krakowie
  1. Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
  2. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
  3. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

Proces rekrutacji

 1. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.
  2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna/Komisje Rekrutacyjne powołane przez Partnera. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału
   w projekcie.
   1. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.
   2. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji –  zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   3. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
    1. Deklaracjęo uczestnictwie w projekcie – załącznik nr 3.
    2. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu) – załącznik nr 4.
    3. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowychdo systemu SL 2014 –załącznik nr 5[1].

§ 6

Warunki udziału w projekcie

 1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
  1. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa
   w § 5 ust. 1 oraz ust. 11 niniejszego Regulaminu.
  2. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
  3. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
  4. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

                                                                         § 7

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
 3. Uczestnik ma prawo do:
  1. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
  2. otrzymania pomocy dydaktycznych,
  3. otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
  4. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
  5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
   1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
   2. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
    i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.
   3. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli
    i ewaluacji projektu.

                                                                      § 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 3. 09. 2018 r.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Partner w konsultacji z Liderem projektu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2– Lista uczestników zajęć w SPInKa

Załącznik nr 3 – Deklaracja/oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych do systemu SL 2014

Załącznik nr 6 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014

*   niepotrzebne usunąć

** wypełnić/wpisać nazwę


[1]Pełen zakres danych, które podlegają przetwarzaniu w CST SL 2014 określone zostały w załączniku nr 6.

Skip to content